Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Statut CCIOD

Statut Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie zwane dalej CCIOD Władysławowo jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Władysławowo, działającą w formie jednostki budżetowej, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Statut.
 2. CCIOD Władysławowo jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.) 
 3. CCIOD Władysławowo posiada własny znak graficzny - logo, którym posługuje się we wszystkich obszarach swojej działalności.
 4. CCIOD Władysławowo ma prawo używać herbu i logo Gminy Władysławowo
 5. CCIOD Władysławowo jako jednostka budżetowa jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 6. Źródłem finansowania działalności CCIOD Władysławowo są środki z budżetu Gminy, środki przekazane na podstawie odrębnych porozumień, środki pozyskane z dotacji, konkursów, grantów w tym środki spoza budżetu krajowego.
 7. CCIOD Władysławowo prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
 8. CCIOD Władysławowo dysponuje mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.
 9. Za stan mienia CCIOD Władysławowo odpowiada Dyrektor CCIOD Władysławowo.
 10. Bezpośredni nadzór na działalnością CCIOD Władysławowo sprawuje Burmistrz Władysławowa.

§ 2 Cel działalności CCIOD Władysławowo

 1. Celem działania CCIOD Władysławowo jest:
 1. Zapewnienie możliwie wysokiego, jednolitego i zgodnego z wymogami prawnymi poziomu cyberbezpieczeństwa wszystkim obsługiwanym podmiotom mając na uwadze najnowszą wiedzę, najlepsze praktyki oraz racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
 2. Zapewnienie możliwie wysokiego, jednolitego i zgodnego z wymogami prawnymi poziomu ochrony danych osobowych wszystkim obsługiwanym podmiotom mając na uwadze najnowszą wiedzę, najlepsze praktyki oraz racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
 3. Zapewnienie wsparcia i usług doradczych z zakresu informatyki, systemów monitoringu wizyjnego, technologii kontroli dostępu i pozostałych rozwiązań technologicznych zgodnych z kwalifikacjami personelu CCIOD Władysławowo wykorzystywanych przez obsługiwane podmioty.
 4. Realizacja działań mająca na celu ustawiczne podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla pracowników CCIOD Władysławowo, obsługiwanych podmiotów.
 1. Realizacja celów wykonywana jest w ramach powierzonych i pozyskanych zasobów.

§ 3 Przedmiot działalności CCIOD Władysławowo

 1. CCIOD Władysławowo w obszarze cyberbezpieczeństwa, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia:
  1. Włączenie obsługiwane podmioty we wspólny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opracowany na podstawie normy ISO27001 oraz przyszłych norm i aktów prawnych.
  2. Wsparcie w zakresie oceny ryzyka zgodnie z normą ISO27005 oraz przyszłych norm i aktów prawnych.
  3. Wsparcie w procesie zarządzania incydentem i zgłoszeniu incydentu cyberbezpieczeństwa zgodnie z Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560 ze zm.) oraz przyszłych norm i aktów prawnych.
  4. Włączenie obsługiwane podmioty do systemu agregacji i analizy zdarzeń w systemach teleinformatycznych.
  5. Stanowienie osoby do kontaktu zgodnie z Art. 21 ust 1-3 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
  6. Wsparcie w procesie ustawicznego podnoszenia cyberodporności w zakresie technicznym oraz organizacyjnym.
 2. CCIOD Władysławowo w obszarze ochrony danych osobowych, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz umożliwia wyznaczenie Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynikają z art. 39 RODO i są to w szczególności:
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  4. współpraca z organem nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  6. CCIOD Władysławowo wypełnia swoje zadania z zakresu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
 3. CCIOD Władysławowo w obszarze informatyki, teleinformatyki, systemów monitoringu wizyjnego i telemetrii, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia:
  1. Wsparcie w rozwoju systemów teleinformatycznych oraz ich zgodności z przepisami.
  2. Doradztwo oraz opiniowanie w zakresie inwestycji związanych z systemami teleinformatycznymi oraz koordynację ich wdrażania.
  3. Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych, które leżą w kompetencjach i są zgodne z kwalifikacjami personelu CCIOD Władysławowo.
  4. Wsparcie w bieżącym eliminowaniu usterek i awarii systemów teleinformatycznych, w szczególności sieci i serwerów podmiotów obsługiwanych.
  5. Wsparcie w utrzymaniu ciągłości działania systemów teleinformatycznych podmiotów obsługiwanych.
  6. Wsparcie w realizacji obowiązków dotyczących systemów informatycznych wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 4. CCIOD Władysławowo w obszarze podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla pracowników obsługiwanych podmiotów i społeczności mieszkańców Gminy Władysławowo, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia:
  1. Cykliczne szkolenia i spotkania konsultacyjne z zakresu cyber security awareness dla pracowników podmiotów obsługiwanych oraz mieszkańców Gminy Władysławowo.
  2. Cykliczne szkolenia i spotkania konsultacyjne z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników podmiotów obsługiwanych oraz mieszkańców Gminy Władysławowo.
  3. Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników podmiotów obsługiwanych oraz mieszkańców Gminy Władysławowo.
  4. Publikację porad, ostrzeżeń i dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem stron internetowych lub mediów społecznościowych CCIOD Władysławowo mając na celu utrwalanie wiedzy i umiejętności oraz świadomości cyberzagrożeń i budowania zbiorowej cyberodporności wśód czytelników.
 5. Obsługa wspólna nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych, określonych obowiązującym prawem na zasadach wyłączności.

§ 4 Podmioty obsługiwane

 1. Listę podmiotów obsługiwanych stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie i nadania jej statutu oraz w wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Władysławowo.

§ 5 Zarządzanie

 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, reprezentujący je na zewnątrz, który:
  1. jednoosobowo, samodzielnie oraz w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność;
  2. odpowiada za gospodarkę finansową i rachunkowość w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą;
  3. działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Władysławowa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Władysławowa.
 2. Dyrektor i pracownicy CCIOD Władysławowo są pracownikami samorządowymi.
 3. Dyrektor CCIOD Władysławowo jest odpowiedzialny za nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami, zawieraniem i realizacją umów na staż i praktyki zawodowe z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi.
 4. Dyrektor CCIOD Władysławowo jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 6 Organizacja

 1. CCIOD Władysławowo działa w godzinach umożliwiających realizację zadań statutowych.
 2. Dyrektor CCIOD Władysławowo zgodnie z art. 151-15112 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wykonuje pracę w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin miesięcznie, przy uwzględnieniu realizacji pracy w trybie hybrydowym oraz pracy zdalnej zgodnie z art. 6718-6734 Kodeksu Pracy.
 3. Pracownicy CCIOD na polecenie dyrektora lub na wniosek za zgodą dyrektora realizują pracę w trybie hybrydowym lub zdalnym bez uszczerbku dla powierzonych zadań.
 4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania CCIOD Władysławowo określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora CCIOD Władysławowo.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana postanowień Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
cciod-uchwala-statut-lxvi.1098.2023 (PDF, 347.57Kb) 2023-09-11 14:10:19 21
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Nowak

Data wytworzenia:
11 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Nowak

Data publikacji:
11 wrz 2023, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Nowak

Data aktualizacji:
11 wrz 2023, godz. 14:10